Štampa

Dekan

on . Posted in materijali

Dekan predstavlja i zastupa Fakultet u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Funkciju dekana Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu obavlja doc. dr Dejana Stanić.

Pored djelokruga poslova utvrđenih Zakonom i pomenutim statutom, dekan Fakulteta nadležan je i za:
•    odlučuje o korišćenju sredstava fakulteta, u skladu sa finansijskim planom odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;
•    obezbjeđuje efikasno, ekonomično i cjelishodno korišćenje sredstava dodjeljenih fakultetu, od strane Univerziteta;
•    zastupa i predstavlja fakultet u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta;
•    izvršava odluke Vijeća fakulteta i organa Univerziteta,
•    donosi akte u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta;
•    predsjedava sjednicama Vijeća fakulteta;
•    daje mišljenje u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na  fakultetu;
•    obavlja i druge poslove propisane ovim Statutom ili drugim opštim aktima;
•    zastupa i predstavlja fakultet u pravnom prometu sa trećim licima u okviru upisane djelatnosti,
•    potpisuje javne isprave i matične  evidencije koji vodi fakultet.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT