Dokumenti

Procedura prijave i odbrane završnog master rada
Zakon o visokom obrazovanju
Statut Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Pravilnik o radu
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija
Kodeks profesonalne etike na univerzitetu u Istočnom Sarajevu
Spisak tema završnih radova na prvom ciklusu studija                                                                              Poslovnik o radu Naučno-nastavnog vijeća                                                                                 Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu diplomskog rada                                                                 Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu završnog rada na prvom ciklusu                                                                 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT